Prenájom dočasne prebytočného prioritného nehnuteľného majetku

Identifikačné údaje organizácie: Nemocnica Alexandra Wintera n. o., Winterova 66, 921 63 Piešťany, IČO: 36084221

Identifikácia majetku: budova v Piešťanoch na Nálepkovej ul. č. 12 súp. č. 1830, zapísaná na LV č. 5869 v k. ú. Piešťany, postavená na  p. č. 7709, zastavaná plocha o výmere 326 m2

Zoznam majetku:

miestnosť č. 103 (ambulancia)  – priestor  o výmere 22,20 m2
miestnosť č. 104 (ambulancia) –  priestor  o výmere 23,60 m2  
miestnosť č. 105 (ambulancia)  – priestor  o výmere 17,60 m2
miestnosť č. 107 (denná miestnosť) – priestor o výmere   1,85 m2
miestnosť č. 108 (čakáreň) – priestor o výmere 25,15 m2
miestnosť č. 109 (WC) – priestor o výmere 1,20 m2

nachádzajúci sa na 1. poschodí v objekte budovy zubného strediska – Tovaryho vila, Nálepková 12, Piešťany.

Spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom:  Uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových  priestorov

Minimálna požadovaná cena za nájom je 70,00 €/ m2/ rok.  K ročnému nájmu sa platí zálohovo za dodávku energií a služieb, a to:

  • elektrická energia
  • dodávka vody a stočné
  • dodávka tepla

Váš návrh za m2 € /rok zašlite v zalepenej obálke na adresu:

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
JUDr. Filip Barbarič, MPH
Winterova 66
Piešťany
921 63

Na obálku napíšte heslo: „NEOTVÁRAŤ – Budova zubného strediska – nebytové priestory“

Nemocnica A. Wintera n. o. si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

 

Lehota na predloženie ponúk záujemcov: do 20.10.2018
 
Termín verejného otvárania obálok s ponukami:  22.10.2018 o 11:00 hod

 

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku priestorov na čísle 0911 930 518 alebo 033 7955301.