Lekárenské oddelenie

Primár oddelenia: PharmDr. Peter Pecháč, MPH

Vzdelanie:
Farmaceutická fakulta UK Bratislava – odbor klinická farmácia
Rigorózna skúška – v odbore klinická farmácia  ( PharmDr. )
Master of Public health – Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (MPH )

Špecializácie:
Lekárenstvo I a II stupňa,
Organizácia a riadenie farmácie

Certifikované pracovné činnosti:
Klinické skúšanie produktov a liekov,
Zabezpečenie kvality transfúznych liekov

VŠ Farmaceuti:

Mgr. Peter Zaťko
Vzdelanie: Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Špecializácie: Klinické farmácia I stupňa

Mgr. Mário Binó – vedúci úseku výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok pre verejnosť
Vzdelanie: Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Špecializácie: Lekárenstvo,

PharmDr. Viera Mikitová
Vzdelanie: Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Rigorózna skúška ( PharmDr. )
Špecializácie: Lekárenstvo I. stupňa

Vedúci farmaceutický laborant: Adriana Kowanzová
Vzdelanie: SZŠ Trnava

 

Telefonický a e-mailový kontakt:

Primár oddelenia : 033 / 7743 825, 033 / 7981 607

 • úsek  klinickej farmácie                        – 033 79 81 608           lekaren@naw.sk
 • úsek prípravy a kontroly liekov              – 033 79 81 604           lekaren@naw.sk
 • úsek zdravotníckych pomôcok             – 033 79 81 608           lekaren@naw.sk
 • úsek výdaja liekov a ZP pre verejnosť  – 033 79 81 602           verlek@naw.sk

Otváracie hodiny:  pre úsek výdaja liekov pre verejnosť ( verejná časť lekárne ):

 • Pondelok až piatok : 7,30 do 15,30 hod.

Lekárenské oddelenie – nemocničná lekáreň sídli na prízemí v budove polikliniky nemocnice ( Rekreačná ulica č.2 ). Lekárenské oddelenie poskytuje kompletnú lekárenskú starostlivosť pre všetky oddelenia nemocnice, odborné ambulancie NAW n.o. Piešťany a výdaj liekov i zdravotníckych pomôcok pre verejnosť na recepty a zdravotné poukazy

Lekárenská starostlivosť je jednou z troch foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti a zahŕňa zabezpečovanie, prípravu, kontrolu, uchovávanie, výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok, laboratórnych diagnostík, poskytovanie odborných informácií o liekoch a zdravotníckych, pomôckach i konzultácie pri určovaní a sledovaní liečebného postupu

Lekárenské  odd. – ( nemocničná lekáreň ) má na svojom pracovisku tieto úseky:

 • úsek výdaja liekov a ZP pre verejnosť
 • úsek  prípravy a kontroly liekov
 • úsek  klinickej farmácie
 • úsek zdravotníckych pomôcok

Úsek výdaja liekov a ZP pre verejnosť
Kontakt: 033 7981 602
e-mail: verlek@naw.sk

Činnosť oddelenia:

 • výdaj liekov na lekárske recepty vrátane individuálne pripravených liekov
 • výdaj zdravotníckych pomôcok na lekárske poukazy
 • informačná a konzultačná činnosť pre pacientov – správne užívanie liekov, vzájomné interakcie liekov, interakcie liekov s potravou
 • predaj liekov, doplnkového sortimentu, detskej výživy, liečebnej kozmetiky a zdravotníckych pomôcok
 • bezplatné meranie krvného tlaku
 • zber použitých a preexpirovaných liekov od pacientov k likvidácii

 

Úsek prípravy a kontroly liekov
Kontakt: 033 79 81 604
e-mail:  lekaren@naw.sk

Činnosť oddelenia:

 • individuálna príprava širokého sortimentu podľa správnej výrobnej praxe pre nemocnicu i na recepty pre ambulantných pacientov – masti, krémy, gély, roztoky, tobolky, prášky, čapíky
 • spracovanie štandardných pracovných postupov individuálne pripravovaných liekov a vedenie ich dokumentácie
 • vstupná kontrola surovín používaných na prípravu liekov

Úsek  klinickej farmácie
Kontakt: 033 79 81 608
e-mail:  lekaren@naw.sk

Činnosť oddelenia:

 • zabezpečovanie nákupu registrovaných liekov, infúznych roztokov, enterálnej a parenterálnej výživy pre lôžkové oddelenia nemocnice s najnižšou cenou vo forme prieskumu trhu
 • zabezpečovanie neregistrovaných liekov formou mimoriadneho dovozu
 • spolupráca s oddeleniami nemocnice na klinických štúdiách
 • informačná a konzultačná činnosť oddeleniam
 • zavádzanie farmako- ekonomiky do terapie hospitalizovaných pacientov
 • zabezpečenie širokého sortimentu zdravotníckych pomôcok a laboratórnych diagnostík pre spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky nemocnice ( SVALZ )
 • vykonávanie kontroly uchovávania a manipulácie s liekmi na oddeleniach nemocnice
 • vykonávanie kontroly evidencie a manipulácie s omamnými a psychotropnými látkami v nemocnici.
 • monitoring výskytu falošných liekov
 • spolupráca s oddeleniami pri tvorbe liekových formulárov

Úsek zdravotníckych pomôcok
Kontakt: 033 79 81 608
e-mail:  lekaren@naw.sk

Činnosť oddelenia:

 • zabezpečuje široký sortiment zdravotníckych pomôcok podľa požiadaviek oddelení nemocnice
 • optimalizuje  finančné náklady v oblasti spotrebného zdravotníckeho materiálu
 • spolupracuje na zavádzaní nových druhov zdravotníckych pomôcok na oddeleniach nemocnice
 • poskytuje Informačnú a konzultačnú činnosť v oblasti zdravotníckych pomôcok