Oddelenie klinickej biochémie

Primár: MUDr. Daniela Klepancová
Vedúci laboratórny diagnostik OKB: RNDr. Mgr. Nicholas Martinka

Bežná pracovná doba:
Pondelok – Piatok 7:00 – 15:00
Pohotovostná služba:
Pondelok – Piatok 15:00 – 7:00
Sobota, Nedeľa a sviatky: 7:00 – 7:00

Kontakt:
Vedúci laboratórny diagnostik OKB: 033/7955254, e-mail: martinka@naw.sk
Laboratórium: 0337955252, 0337955244, e-mail: okb@naw.sk

Oddelenie klinickej biochémie je členené na úsek rutinných a špeciálnych metód. Oddelenie poskytuje široké spektrum biochemických vyšetrení z rôzneho biologického materiálu (krv, moč, stolica, likvor, punktáty, synoviálna tekutina) pre lôžkovú a ambulantnú časť nemocnice, ako aj pre ambulancie neštátnych lekárov a špecializované ambulancie v spádovej oblasti Piešťan a okolia, ktorým poskytuje odberový materiál zadarmo. Oddelenie klinickej biochémie vyšetruje vzorky pre veterinárne ambulancie a samoplatcov, vykonáva preventívne vyšetrenia krvi pre ľudí pracujúcich s organofosfátmi – hnojivami.
Oddelenie disponuje najmodernejšou laboratórnou technikou a kombinovanou linkou biochemického a imunochemického analyzátora od firmy Roche. Pravidelnou internou kontrolou kvality oddelenie poskytuje správnosť a presnosť vyšetrovaného materiálu, v súčasnosti oddelenie zavádza Six Sigma indikátor kvality. Pracovisko je zapojené do systému externej kontroly kvality SEKK, Česká Republika.
Oddelenie klinickej biochémie používa automatizovanú techniku na meranie vplyvu interferencie – hemolýzy, lipidémie, ikteru, touto technikou je vyšetrená každá jedna prijatá vzorka. Jednotliví pracovníci oddelenia sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít – konferencií, kongresov a odborných sedení. Oddelenie klinickej biochémie poskytuje aj konzultačné služby v odbore klinická biochémia.

Novinky:

Rok 2019 – Monitorovanie interferencie pomocou Sérových indexov
Rok 2019 – Nové vyšetrenie Anti-CCP

Dokumenty:
Prehľad vyšetrovaných parametrov

Žiadanky:
Biochemická žiadanka