Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Primár oddelenia: MUDr. Martin Riška, kl. 322
Lekár: MUDr. Veronika Jackulíková, kl. 257
Vedúca sestra: Mgr. Klaudia Treskoňová, kl. 293
Sestry: kl. 258
Fyzioterapeuti FRO odd. kl. 565

 

Charakteristika a zameranie

Fyziatricko –rehabilitaèné oddelenie je súčasťou nemocnice Alexandra Wintera n.o. v Piešťanoch, nachádza sa v zadnej časti hlavnej budovy na prvom poschodí (schodiskom od rádiodiagnostického oddelenia).

Fyziatria, balnoelógia a liečebná rehabilitácia (ďalej len „FBLR“) je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov, s cieľom maximálne možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií. Odbor FBLR sa svojím interdisciplinárnym zameraním spolu s ostatnými medicínskymi odbormi podieľa na starostlivosti o pacienta od prvých liečebných zásahov až po dovŕšenie možnosti zdravotníckej starostlivosti. V širšom rozsahu sa odbor aktívne zúčastňuje na plnej alebo maximálne možnej reintegrácii poškodeného jedinca do spoločnosti po stránke pracovnej, sociálnej, technickej, ekonomickej, kultúrnej a výchovnej. V tejto polohe spolupracuje s nezdravotníckymi organizáciami podieľajúcimi sa na starostlivosti o postihnutých.

Konkrétnou náplňou odboru FBLR je:

• v oblasti preventívnej:
uplatňovanie preventívnych opatrení na odvrátenia funkčných, štrukturálnych porúch a handicapu
• v oblasti diagnostickej:
komplexné hodnotenie klinického stavu pacienta na základe objektívneho vyšetrenia prostriedkami rehabilitačnej propedeutiky a pomocou paraklinických vyšetrení
• v oblasti liečebnej:
1. zostavovanie rehabilitačného plánu a programu na optimálne využitie fyziatricko-rehabilitačných prostriedkov v liečbe porúch, spôsobených chorobou alebo úrazom
2. liečba prostriedkami odboru, uplatňujúca sa i v prípadoch intolerancie, či kontraindikácie medikamentov a invazívnych zákrokov
• v oblasti konziliárnej a poradenskej:
1. zhodnotenie funkčných porúch a funkčnej kapacity pohybového aparátu, kineziologický rozbor a návrh optimálnych postupov odboru pacientom odoslaných praktickým lekárom, prípadne špecialistom iného odboru
2. vypracovanie posudkov vyplývajúcich z náplne činnosti odboru na požiadanie revíznych lekárov poisťovne
3. spolupráca s rezortom práce a sociálnych vecí ohľadom náväznosti sociálnej starostlivosti na zdravotnícku starostlivosť

 

Hlavnou úlohou lôžkového Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia je poskytovanie komplexnej diagnosticko-liečebno-preventívnej starostlivosti a špecializovanej rehabilitačnej liečby pohybového systému.

 

Oddelenie je určené pre pacientov po poúrazových a pooperačných stavoch pohybového aparátu, s degeneratívnymi ochoreniami pohybového aparátu, s ochoreniami nervového systému , špecifickými neurologickými ochoreniami (Guillan Barré, Skleróza multiplex, Parkinsonova choroba…) i pozápalovými stavmi v rámci pohybového aprátu. Na hospitalizáciu sú prijatí pacienti prostredníctvom lekára FBLR formou konziliárneho vyšetrenia ( preklad z iného oddelenia) alebo cez prijímaciu ambulanciu lôžkového oddelenia po zvážení indikácií, kontraindikácií a so zreteľom na možnosti odboru a pracoviska. Pacient prijatý na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie (FRO) musí byť v stabilizovanom stave- t.j. pri vedomí, lucídny, spolupracujúci, afebrilný, bez horúčkového ochorenia, akútneho infekčného ochorenia, dekubitov, kardio-pulmonálne a hemodynamicky kompenzovaný. Pacient musí sám zvládnuť základnú hygienu, príjem potravy a tekutín per os, zaujímať aktívnu polohu na lôžku ( otočiť sa, posadiť sa, stabilný sed ). Pacientovi je poskytovaná odborná starostlivosť s individuálnym prístupom a uplatňovaním prvkov moderných rehabilitačných postupov. Lekári a fyzioterapeuti zabezpečujú komplexnú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť, s vypracovaným celodenným režimom /(LTV-dýchacia gymnastika, cievna gymnastika, polohovanie, pasívne cvičenie, aktívne asistované cvičenie, aktívne cvičenie, ortostatický tréning, nácvik vertikalizácie a chôdze, reflexné a facilitačné techniky, manuálna lymfodrenáž, špeciálne kinezioterapeutické metodiky ( napr. Vojtova metóda…), postupy myoskeletálnej medicíny, cielená inštruktáž, nácvik používania kompenzačných pomôcok , cielená fyzikálna terapia — elektroliečba, magnetoterapia, svetloliečba, teploliečba, laser). V rámci monitorovania efektivity rehabilitačného procesu sa priebežne hodnotí funkčný stav pacienta špeciálnymi testovacími metódami /goniometria, svalový test, dynamické testy chrbtice, FIM, zvládanie používania kompenzačných pomôcok…(pri príjme a pri ukončení hospitalizácie pacienta./ podľa potreby i v priebehu liečby). Cieľom komplexnej fyziatricko-rehabilitačnej liečby na FRO je perspektíva znovuzaradenie pacienta do plnohodnotného života s vedomím zlepšenia kvality života a zvýšenie nezávislosti v ADL (activity of daily living).