História

Míľniky

Uznesením vlády 12. marca 1934 bolo priznané nemocnici MUDr. Jozefa Brežného v Piešťanoch právo verejnosti s účinnosťou odo dňa 1. decembra 1934. Tento dátum sa považuje za deň vzniku nemocnice v Piešťanoch. Právo bolo udelené pre III. ošetrovaciu triedu so 60 lôžkami a v roku 1936 výnosom Ministerstva zdravotníctva rozšírené na ďalších dvanásť lôžok infekčnej nemocnice vo vile Trianon. Ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy v Prahe zariadilo publikovanie informácií o tomto ústave v úradnom liste ČSR, ako aj v dennej tlači.

Po druhej svetovej vojne spojením kúpeľných sanatórií Villa Brežný, Vila Škublič a Luxor sa nemocnica špecializovala sa na gynekologické, interné a chirurgické výkony. Postupne pribudli aj ortopedické a detské oddelenia a niekdajšia otorinolaryngológia. Boli sme súčasťou Okresného ústavu národného zdravia v Trnave, od ktorého sme sa odčlenili v 80-tych rokoch minulého storočia. Terajšia nemocnica vznikla transformáciou 1. januára 2003. Nesie meno Alexandra Wintera, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o rozvoj piešťanských kúpeľov. Sme všeobecná okresná nemocnica a vo svojom spádovom území poskytujeme zdravotnícke služby pre približne 65 tisíc obyvateľov.

Osobnosti

Ortopedické oddelenie z hľadiska nepretržitého fungovania patrí k najstarším na Slovensku, keďže bolo zriadené už v roku 1943. Prvým primárom oddelenia bol MUDr. Andrej Šavala, ktorý v 1945 emigroval do Ameriky. Oddelenie sa od začiatku sa venovalo traumatológii pohybového aparátu, čo bolo vtedy na Slovensku raritou. Ďalším primárom bol MUDr. Arpád Javor, ktorý rozvinul detskú ortopédiu, hlavne liečbu vrodenej dysplázie bedrového kĺbu. V týchto intenciách pokračovali aj ďalší primári MUDr. Rudolf Jezerský a MUDr. Jozef Urban. Niekdajší primár Doc. MUDr. Ľudovít Pravda, PhD. sa s finančnou podporou sponzorov a mesta zaslúžil o kompletnú rekonštrukciu operačného traktu. Vznikli dve operačné sály, z ktorých je jedna supersterilná a používa sa pre implantácie endoprotéz veľkých kĺbov. Zrekonštruovaná bola aj lôžková časť. Vytvorili sa tak podmienky pre rozšírenie spektra operačných ortopedických výkonov, ktoré dnes dosahujú európsku úroveň.

Významné oblasti

Pýchou každej nemocnice je intenzívna medicína, a nie inak je tomu aj v našom prípade. V našom ústave podávame anestézie už od 60. rokov. Chirurgom a gynekológom v tom čase asistovali štyria špecializovaní zdravotníci, tzv. dusiči. Neskôr boli na chirurgickom oddelení vyčlenení traja lekári, ktorí už podávali aj celkové anestézie so zaistením dýchacích ciest a umelou pľúcnou ventiláciou. Prvým ústavným anestéziológom sa stal MUDr. František Melicháč, ktorý sa v roku 1982 najväčšou mierou pričinil o zriadenie lôžkového anestéziologicko-resiscutačného oddelenia v našej nemocnici. Neúnavne zavádzal do praxe moderné metódy. Napríklad intrakraniálny tlak u nás meriame pomocou epidurálneho snímača už od 80. rokov. Pod jeho vedením vyrástla v nemocnici celá generácia špičkových anestéziológov.

Od začiatku robíme celkové a spinálne anestézie, neskôr sme náš záber rozšírili aj o zvodové anestézie. Tie v súčasnosti tvoria až 53 percent všetkých výkonov. Od roku 2001 vykonávame tiež pôrodnú epidurálnu analgéziu pri približne 200 pôrodoch ročne. V intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o dospelých pokrývame celú paletu kritických stavov s výnimkou operovateľných kraniocerebrálnych a hrudných poranení. Intenzívnu starostlivosť detí poskytujeme len na čas nevyhnutný do ich prevozu na špecializované pracoviská. V roku 1998 sa anestéziologicko-resiscutačné oddelenie premenovalo na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny.